VNF | VNF (HASTC) - Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ngoại Thương Chart Tool | Information | Analysis | News | Index | Chart Tool | VN30index, Vn Index, VN30 Index, HNX Index | Vietnam Stock Market
Home  | About  | Contact Us  | Chat  | Sitemap  | 
Đăng nhập | Đăng ký
vn30index
| AAA 19.6 ▲7.7% | AAM 14.4 ▲1.4% | ABT 50.5 ▲4.1% | ACB 0.0 -0.0% | ACL 9.4 ▼-3.1% | ADC 21.5 ▲10.8% | AGD 35.8 -0.0% | AGF 20.0 ▲5.3% | AGR 7.2 ▲2.9% | ALP 4.0 ▼-4.8% | ALT 21.0 -0.0% | ALV 5.7 ▼-1.7% | AME 3.8 ▼-5.0% | AMV 5.3 -0.0% | ANV 9.5 ▼-2.1% | APC 14.9 ▲1.4% | APG 6.0 ▲30.4% | API 11.5 ▼-7.3% | APP 12.6 -0.0% | APS 6.0 ▲5.3% | ARM 18.5 ▲1.1% | ASM 11.3 ▲13.0% | ASP 7.8 ▲9.9% | ATA 5.9 ▼-1.7% | AVF 5.2 ▲4.0% | B82 10.7 ▲1.9% | BAS 1.5 -0.0% | BBC 56.0 ▼-8.9% | BBS 18.0 ▲16.9% | BCC 7.8 ▲1.3% | BCE 11.1 ▲6.7% | BCI 20.2 ▲4.7% | BDB 6.5 -0.0% | BED 11.6 ▲0.9% | BF1 10.5 -0.0% | BHS 11.6 ▼-3.3% | BHT 5.7 ▼-9.5% | BKC 10.1 ▲6.3% | BLF 5.1 -0.0% | BMC 34.0 ▲14.9% | BMI 14.8 ▲7.2% | BMP 73.0 ▲1.4% | BPC 9.7 -0.0% | BSC 7.4 -0.0% | BST 13.0 ▲3.2% | BT6 6.7 ▼-2.9% | BTH 4.7 ▲30.6% | BTP 13.1 ▼-3.0% | BTS 5.2 ▼-3.7% | BTT 32.5 ▼-10.7% | BVG 2.8 ▼-6.7% | BVH 42.0 ▲0.5% | BVS 13.4 ▲4.7% | BXH 10.3 ▲2.0% | C92 11.0 ▼-0.9% | CAD 1.1 -0.0% | CAN 9.4 -0.0% | CAP 25.0 ▲0.8% | CCI 12.5 ▲0.8% | CCL 5.6 ▲5.7% | CCM 12.0 -0.0% | CDC 6.7 ▼-1.5% | CID 10.7 ▼-26.2% | CII 21.9 ▲19.0% | CJC 31.8 ▼-2.8% | CKV 9.3 ▼-8.8% | CLC 29.1 ▲3.9% | CLG 8.4 ▲3.7% | CLW 16.3 ▲1.2% | CMC 5.7 ▲3.6% | CMG 7.3 ▲19.7% | CMI 18.1 ▼-1.1% | CMS 10.8 ▲4.9% | CMT 10.0 ▲2.0% | CMV 14.4 ▲7.5% | CMX 5.4 ▲5.9% | CNT 2.2 -0.0% | COM 0.0 -0.0% | CPC 19.8 ▲1.5% | CSC 9.2 ▼-8.0% | CSG 12.2 -0.0% | CSM 46.3 ▲13.5% | CT6 10.3 ▲28.8% | CTA 4.0 -0.0% | CTB 32.0 ▲5.6% | CTC 7.3 ▲17.7% | CTD 62.5 -0.0% | CTG 14.6 -0.0% | CTI 13.0 ▲4.0% | CTM 3.4 ▲3.0% | CTN 7.3 ▲46.0% | CTS 9.2 ▲7.0% | CVN 3.0 ▲3.4% | CVT 20.0 ▲31.6% | CX8 4.4 ▼-4.3% | CYC 4.4 ▲2.3% | D11 12.8 ▼-3.0% | D2D 25.4 ▲12.9% | DAC 7.6 ▼-15.6% | DAD 18.5 ▲12.1% | DAE 17.0 ▼-4.0% | DAG 13.1 ▲9.2% | DBC 23.6 ▲8.8% | DBT 30.0 ▲3.4% | DC2 4.0 ▲5.3% | DC4 8.7 ▲2.4% | DCC 9.5 -0.0% | DCL 29.5 ▼-2.0% | DCS 6.2 ▲6.9% | DCT 3.0 ▲7.1% | DDM 0.6 -0.0% | DHA 9.7 ▼-3.0% | DHC 16.0 ▲11.9% | DHG 98.0 ▼-0.5% | DHT 28.4 ▼-0.7% | DIC 8.5 ▲2.4% | DID 5.0 ▼-13.8% | DIG 16.3 ▲1.9% | DL1 9.0 ▲3.4% | DLG 9.4 ▲10.6% | DLR 7.2 -0.0% | DMC 41.4 ▲5.3% | DNC 12.0 ▲12.1% | DNM 30.0 -0.0% | DNP 16.6 ▼-11.7% | DNY 6.2 ▲3.3% | DPC 9.1 -0.0% | DPM 32.6 ▲0.3% | DPR 40.3 ▲2.5% | DQC 36.9 ▼-1.9% | DRC 55.0 ▲13.9% | DRH 4.3 ▲22.9% | DSN 60.0 ▲5.3% | DST 5.7 ▲14.0% | DTA 3.6 -0.0% | DTL 9.7 ▲6.6% | DTT 0.0 -0.0% | DVD 3.5 -0.0% | DVP 40.9 ▲4.9% | DXG 15.4 ▲3.4% | DXP 20.9 -0.0% | DXV 4.4 ▲2.3% | DZM 5.1 ▲4.1% | EBS 7.7 ▲5.5% | ECI 17.2 ▼-19.2% | EFI 6.6 ▲3.1% | EIB 13.0 ▼-3.0% | EID 12.0 -0.0% | ELC 14.7 -0.0% | EVE 27.3 ▲5.0% | FBT 4.7 -0.0% | FDC 19.4 ▲1.6% | FMC 16.8 ▲3.1% | FPC 1.6 -0.0% | FPT 49.4 ▲6.2% | GDT 0.0 -0.0% | GIL 23.0 ▼-1.3% | GLT 17.3 ▲10.9% | GMC 29.6 ▼-2.6% | GMD 34.6 ▲1.5% | GTA 10.9 ▼-4.4% | GTT 5.4 -0.0% | HAD 36.0 ▼-15.3% | HAG 25.4 ▲3.7% | HAI 21.6 ▼-5.3% | HAP 9.1 ▲3.4% | HAS 6.7 ▲13.6% | HAT 43.3 ▼-0.5% | HAX 6.2 ▼-16.2% | HBC 18.3 ▲8.9% | HBD 9.8 -0.0% | HBE 4.3 ▼-14.0% | HBS 5.6 ▼-8.2% | HCC 10.7 ▼-4.5% | HCM 36.3 ▲1.1% | HCT 11.5 ▲0.9% | HDA 13.2 ▲22.2% | HDC 21.8 ▼-4.0% | HDG 25.4 ▼-5.9% | HDO 4.4 ▲4.8% | HEV 14.3 ▲9.2% | HGM 51.5 ▲1.8% | HHC 31.0 ▲5.4% | HHG 3.9 ▼-2.5% | HJS 11.1 ▲9.9% | HLA 2.9 ▲7.4% | HLC 9.0 ▼-1.1% | HLG 4.7 ▼-6.0% | HLY 7.7 ▼-9.4% | HMC 9.1 ▼-2.2% | HMH 20.6 ▲4.6% | HNM 10.5 ▲40.0% | HNX 0.0 -0.0% | HOM 7.4 ▲7.2% | HPC 5.0 ▲2.0% | HPG 58.0 ▲8.4% | HPS 4.0 ▲48.1% | HQC 8.1 ▲5.2% | HRC 38.5 ▼-7.2% | HSG 45.4 ▲1.8% | HSI 3.3 ▲3.1% | HST 4.9 -0.0% | HT1 15.0 ▲14.5% | HTB 0.0 ▼-100.0% | HTC 24.0 ▼-0.8% | HTI 10.1 ▲13.5% | HTL 18.2 ▲7.1% | HTP 5.7 -0.0% | HTV 18.7 ▲2.2% | HU3 9.6 -0.0% | HUT 11.8 ▲3.5% | HVG 24.2 ▲2.1% | HVT 19.2 ▲10.3% | HVX 4.7 ▼-6.0% | ICF 5.1 ▲6.3% | ICG 8.4 ▲6.3% | ID1 590.4 ▲2.4% | ID2 80.9 ▲4.5% | IDJ 4.2 ▼-2.3% | IDV 34.5 ▲6.2% | IFS 9.5 -0.0% | IJC 13.6 ▲8.8% | IMP 56.0 ▲3.7% | INN 30.0 ▲19.0% | ITA 8.3 ▲2.5% | ITC 8.3 ▲7.8% | KAC 10.0 ▼-11.5% | KBC 11.4 ▲0.9% | KDC 59.5 ▼-4.0% | KDH 16.9 ▲3.7% | KHA 20.6 ▲1.0% | KHB 4.6 -0.0% | KHP 13.5 ▼-3.6% | KKC 18.9 ▲12.5% | KLS 12.3 ▲2.5% | KMR 7.1 ▲7.6% | KMT 6.6 ▲20.0% | KSA 9.1 ▲15.2% | KSB 28.5 ▲5.6% | KSD 4.5 ▲7.1% | KSH 5.8 ▲1.8% | KSS 6.3 ▲3.3% | KST 5.3 ▼-25.4% | KTB 7.0 ▲1.4% | KTS 15.5 ▼-0.6% | KTT 4.5 ▼-6.3% | L10 13.3 ▲3.9% | L18 9.8 ▲4.3% | L35 4.9 -0.0% | L43 6.6 ▲6.5% | L44 6.2 ▼-4.6% | L61 9.0 ▼-3.2% | L62 4.0 ▼-13.0% | LAF 12.9 ▲20.6% | LBE 12.8 -0.0% | LBM 13.9 ▲6.9% | LCD 8.0 ▼-10.1% | LCG 8.0 ▲12.7% | LCS 5.4 ▲1.9% | LDP 55.9 ▲9.4% | LGC 26.0 ▲2.4% | LGL 4.8 ▲9.1% | LHC 60.2 ▲6.5% | LHG 9.9 -0.0% | LIG 6.3 ▼-4.5% | LIX 27.2 ▲1.1% | LM3 3.2 ▼-3.0% | LM7 4.2 ▼-41.7% | LM8 18.0 ▼-1.1% | LO5 3.9 ▲11.4% | LSS 11.5 ▲4.5% | LTC 8.3 ▼-2.4% | LUT 4.8 ▲2.1% | MAC 6.8 ▲6.3% | MAF 9.8 -0.0% | MAFPF1 9.8 -0.0% | MBB 13.9 ▼-2.1% | MCC 13.8 ▲3.8% | MCF 15.0 ▼-5.1% | MCG 7.1 ▲4.4% | MCO 4.1 ▼-14.6% | MCP 16.8 ▼-13.8% | MCV 3.6 -0.0% | MDC 9.7 ▲2.1% | MDG 5.6 ▲1.8% | MEC 6.3 ▼-1.6% | MHC 11.9 ▲0.8% | MHL 7.0 -0.0% | MIM 5.0 ▼-9.1% | MKP 52.0 -0.0% | MKV 8.0 ▼-11.1% | MNC 11.2 ▲6.7% | MPC 36.8 ▼-1.1% | MSN 92.0 ▲0.5% | MTG 4.9 ▲4.3% | NAG 5.4 ▼-6.9% | NAV 6.6 ▲6.5% | NBB 21.4 ▲13.2% | NBC 10.6 ▲2.9% | NBP 16.9 ▲4.3% | NET 27.7 ▼-1.4% | NGC 13.6 ▼-12.3% | NHA 4.2 ▲5.0% | NHC 31.6 ▲5.3% | NHS 11.6 ▼-5.7% | NHW 12.0 -0.0% | NKD 17.0 -0.0% | NKG 9.7 ▲6.6% | NLC 31.7 ▲20.1% | NNC 64.0 ▲11.3% | NPS 15.1 ▲15.3% | NSC 78.0 ▲2.6% | NSN 0.0 ▼-100.0% | NST 10.8 -0.0% | NTB 2.5 -0.0% | NTL 15.9 ▲6.0% | NTP 52.0 ▼-1.0% | NVB 6.9 ▲9.5% | NVN 3.5 ▲12.9% | NVT 6.9 ▼-1.4% | OCH 25.6 ▲2.0% | OGC 11.4 ▲3.6% | ONE 8.2 ▲5.1% | OPC 66.0 ▲5.6% | ORS 3.7 ▲2.8% | PAC 23.3 ▲6.9% | PAN 44.8 ▼-1.8% | PCG 7.8 ▼-1.3% | PDC 3.9 ▲11.4% | PDR 11.4 -0.0% | PET 18.5 ▲6.9% | PF1 9.8 -0.0% | PFL 3.4 ▲9.7% | PGC 13.6 ▲9.7% | PGD 39.4 ▲6.5% | PGS 32.2 ▲7.3% | PGT 6.1 ▼-4.7% | PHC 5.5 ▲3.8% | PHH 6.6 ▼-4.3% | PHR 27.6 ▲0.7% | PHT 5.6 -0.0% | PIT 8.9 ▲2.3% | PIV 6.6 ▲3.1% | PJC 15.1 -0.0% | PJT 8.0 ▲1.3% | PLC 19.1 ▲2.7% | PMC 48.5 ▲6.4% | PMS 14.3 -0.0% | PNC 6.9 ▲1.5% | PNJ 30.0 ▲0.7% | POM 12.2 ▼-6.2% | POT 14.0 ▲5.3% | PPC 23.0 ▲12.7% | PPG 3.0 ▲11.1% | PPI 10.8 ▲6.9% | PPS 10.5 ▼-3.7% | PRC 10.1 ▼-33.6% | PRU 10.5 -0.0% | PRUBF1 10.5 -0.0% | PSC 10.2 ▼-1.9% | PSI 6.9 ▲6.2% | PTC 6.0 ▲5.3% | PTI 11.0 -0.0% | PTL 3.4 ▲6.3% | PTM 7.1 ▲1.4% | PTS 5.2 ▼-3.7% | PV2 3.3 ▲6.5% | PVC 22.1 ▲23.5% | PVD 86.5 ▲3.0% | PVE 8.3 ▲20.3% | PVG 11.7 ▲5.4% | PVI 19.5 ▼-1.0% | PVL 3.8 ▲11.8% | PVR 3.4 ▲3.0% | PVS 33.8 ▲17.4% | PVT 13.6 ▲9.7% | PVV 3.2 ▲6.7% | PVX 4.6 ▲7.0% | PXA 3.8 ▲11.8% | PXI 5.3 ▲6.0% | PXL 4.6 ▲12.2% | PXM 0.9 -0.0% | PXS 22.8 ▲8.6% | PXT 3.8 ▲5.6% | QCG 8.6 -0.0% | QHD 15.6 ▲19.1% | QNC 6.5 ▲3.2% | QST 11.7 ▼-25.9% | QTC 46.3 ▼-10.3% | RAL 47.0 ▲7.6% | RCL 22.4 ▲2.3% | RDP 14.0 ▼-7.9% | REE 28.3 ▲8.0% | RHC 19.9 -0.0% | RIC 8.1 ▲3.8% | S12 9.0 ▲16.9% | S55 45.5 ▲23.3% | S74 11.4 -0.0% | S99 17.3 ▲16.9% | SAF 15.6 -0.0% | SAM 10.4 ▲4.0% | SAP 10.9 -0.0% | SAV 14.7 -0.0% | SBA 9.9 -0.0% | SBC 9.4 ▲2.2% | SBS 0.9 -0.0% | SBT 12.2 -0.0% | SC5 27.8 ▲4.9% | SCD 27.9 ▼-3.8% | SCJ 15.9 ▲14.4% | SCL 16.2 ▲3.8% | SCR 9.3 ▲9.4% | SD1 4.2 ▲40.0% | SD2 8.0 ▲1.3% | SD4 9.4 ▲3.3% | SD5 13.5 ▲1.5% | SD6 13.7 ▲7.0% | SD7 9.5 ▼-2.1% | SD9 13.9 ▲9.4% | SDA 6.1 ▲8.9% | SDC 12.3 ▼-0.8% | SDD 4.5 ▲2.3% | SDE 6.8 ▼-16.0% | SDG 25.0 ▲4.2% | SDH 5.4 ▲8.0% | SDN 16.0 -0.0% | SDP 7.1 ▲4.4% | SDT 15.1 ▲1.3% | SDU 8.9 -0.0% | SDY 3.7 ▲2.8% | SEB 35.0 ▲12.9% | SEC 12.0 ▲1.7% | SED 20.0 ▲12.4% | SFC 19.6 ▼-16.6% | SFI 29.5 ▼-1.0% | SFN 10.0 -0.0% | SGC 11.5 -0.0% | SGD 10.1 ▲1.0% | SGH 67.0 -0.0% | SGT 5.3 ▲43.2% | SHB 9.1 ▼-2.2% | SHC 16.0 -0.0% | SHI 5.8 ▲1.8% | SHN 4.7 ▲2.2% | SHS 9.0 ▲2.3% | SIC 6.0 ▲5.3% | SJ1 13.7 -0.0% | SJC 9.5 ▲3.3% | SJD 24.6 ▲11.3% | SJE 20.5 ▼-6.8% | SJS 20.7 ▲13.7% | SKS 8.4 ▼-16.0% | SMA 5.5 ▲5.8% | SMC 9.7 ▲2.1% | SMT 20.7 ▼-14.8% | SNG 17.7 ▼-14.5% | SPM 20.7 ▲1.0% | SPP 7.1 ▼-1.4% | SQC 76.3 ▼-1.9% | SRA 2.8 ▲7.7% | SRB 3.1 ▼-6.1% | SRC 23.1 ▲14.4% | SRF 15.0 ▼-5.7% | SSC 63.0 ▲6.8% | SSG 2.3 ▼-8.0% | SSI 26.3 ▲1.5% | SSM 11.0 ▲3.8% | ST8 19.5 ▲1.0% | STB 20.2 ▼-2.4% | STC 15.7 ▲3.3% | STG 26.0 ▲8.3% | STP 10.4 ▲7.2% | SVC 16.3 ▲5.2% | SVI 39.5 ▲9.7% | SZL 17.9 ▲7.8% | TAC 44.6 ▼-3.0% | TAG 20.9 ▲1.0% | TBC 21.6 ▲6.4% | TBX 10.0 -0.0% | TC6 13.5 ▲4.7% | TCL 24.8 ▲7.8% | TCM 27.7 ▲0.4% | TCR 5.7 ▲3.6% | TCS 10.4 ▼-2.8% | TCT 77.0 -0.0% | TDC 11.1 ▲9.9% | TDH 16.2 ▲2.5% | TDN 9.4 ▲1.1% | TDW 20.3 ▲6.8% | TET 17.0 ▲9.7% | TH1 26.0 ▼-20.7% | THB 20.0 ▲2.6% | THT 12.5 ▲4.2% | TIC 11.2 ▲1.8% | TIE 16.1 ▲5.2% | TIG 7.9 ▲1.3% | TIX 20.4 ▼-2.9% | TJC 7.2 ▲12.5% | TKC 5.8 ▲16.0% | TKU 8.8 ▲7.3% | TLG 44.0 ▲7.3% | TLH 9.6 ▲7.9% | TMC 22.9 -0.0% | TMP 21.9 ▲5.3% | TMS 35.8 ▲1.4% | TMT 8.3 ▲12.2% | TMX 7.1 ▼-2.7% | TNA 27.4 ▲4.2% | TNC 10.9 ▼-0.9% | TNG 13.4 ▲14.5% | TNT 3.2 ▼-3.0% | TPC 9.2 ▲1.1% | TPH 7.1 ▼-5.3% | TPP 14.8 ▼-3.9% | TRA 77.0 ▲1.3% | TRC 34.0 ▼-2.3% | TRI 1.8 -0.0% | TS4 9.9 ▼-1.0% | TSB 8.5 ▲21.4% | TSC 24.3 ▼-11.6% | TSM 2.7 -0.0% | TST 4.6 ▼-8.0% | TTC 6.9 -0.0% | TTF 10.5 ▲7.1% | TTP 18.7 ▲3.9% | TV1 12.5 ▲1.6% | TV2 20.2 ▲1.0% | TV3 16.2 ▲32.8% | TV4 9.1 ▲1.1% | TVD 12.4 ▼-3.9% | TXM 8.8 ▲7.3% | TYA 7.0 ▲6.1% | UDC 6.6 ▲10.0% | UIC 15.0 ▲9.5% | UNI 11.5 -0.0% | V12 9.0 -0.0% | V15 2.6 ▲8.3% | V21 6.3 ▲1.6% | VAT 4.6 ▼-4.2% | VBC 30.0 ▲5.3% | VBH 11.9 ▼-0.8% | VC1 18.9 ▲0.5% | VC2 16.2 ▲12.5% | VC3 14.0 ▼-7.3% | VC5 7.1 -0.0% | VC6 8.8 ▲4.8% | VC7 7.5 ▲8.7% | VC9 7.5 ▲2.7% | VCB 25.9 ▼-1.9% | VCC 15.4 ▲6.2% | VCF 155.0 ▼-13.9% | VCG 14.4 ▲7.5% | VCM 14.0 ▼-3.4% | VCR 2.7 ▲8.0% | VCS 14.2 ▲0.7% | VDL 25.6 ▼-5.2% | VDS 6.7 ▲28.8% | VE1 3.8 ▲2.7% | VE2 10.3 ▼-4.6% | VE3 10.2 ▲2.0% | VE9 12.2 ▲34.1% | VES 1.0 -0.0% | VF1 17.3 -0.0% | VF4 7.7 -0.0% | VFA 7.0 -0.0% | VFC 5.6 -0.0% | VFG 39.5 ▼-2.9% | VFM 17.3 -0.0% | VFMVF1 17.3 -0.0% | VFMVF4 7.7 -0.0% | VFMVFA 7.0 -0.0% | VFR 10.3 ▼-2.8% | VGP 18.4 -0.0% | VGS 7.6 ▲8.6% | VHC 38.2 ▼-1.3% | VHG 11.0 ▲15.8% | VHL 32.5 ▲25.0% | VIC 69.0 ▲7.0% | VID 4.9 ▲8.9% | VIG 5.0 ▲6.4% | VIP 10.9 ▲7.9% | VIS 8.5 ▲6.3% | VIT 11.1 ▲16.8% | VIX 19.6 ▲2.6% | VKC 7.4 ▲15.6% | VKP 0.9 -0.0% | VLA 12.0 ▼-14.3% | VLF 6.0 -0.0% | VMC 17.3 ▲10.9% | VMD 16.3 ▲1.9% | VNA 3.1 ▲3.3% | VNC 15.0 ▲4.9% | VND 16.5 ▲5.1% | VNE 7.0 ▲6.1% | VNF 30.5 ▲4.5% | VNG 9.6 ▼-12.7% | VNH 5.0 ▲22.0% | VNI 3.8 ▼-2.6% | VNL 20.0 ▲8.1% | VNM 129.0 ▲4.9% | VNR 20.8 ▼-26.2% | VNS 45.0 ▲1.1% | VNT 32.5 ▼-7.1% | VOS 4.3 ▲13.2% | VPH 8.1 ▼-1.2% | VPK 24.5 ▲11.4% | VPL 80.5 -0.0% | VRC 5.5 ▲1.9% | VSC 55.5 ▲5.7% | VSG 0.8 -0.0% | VSH 15.4 ▼-4.9% | VSI 7.8 ▼-7.1% | VST 2.7 ▲3.8% | VTA 4.8 -0.0% | VTB 10.7 ▲8.1% | VTC 7.5 -0.0% | VTF 18.3 ▲1.7% | VTL 24.0 ▲18.2% | VTO 7.3 ▲2.8% | VTS 9.8 -0.0% | VTV 13.7 ▲7.9% | VXB 12.6 ▲20.0% | WCS 0.0 ▼-100.0% | WSS 0.0 ▼-100.0%
Money never sleeps:
VNF (HASTC) - Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ngoại Thương
Equity:
Exchange: Ha Noi Stock Trading Center
Capital: 0.0000
Industry: Giao thông công nghiệpChart Range: from 27.Dec.2014  compare to:AdjustTable4Col Err: There is no row at position 0.
- ALl Err: There is no row at position 0.
(*) Data as of 17-Jul-2014 15:00:00
@Copyright All Rights Reserved
''


GotLinks LinkDirectory Thịt bò nhập khẩu - Ba chỉ bò Mỹ - Gan ngỗng không cắt lát - Cá hồi nguyên con -